عرفان حلقه - موسسه فرق و ادیان زاهدان

۰۶فروردین
طاهری به اسم عرفان در خدمت مسیحیان

طاهری به اسم عرفان در خدمت مسیحیان

نوع معنویت خواهی مدرن و آموزه های غلط شبه معنوی عده ای را در دام کلاس های طاهری انداخت.

چیزی یافت نشد !