سای بابا

۲۰اسفند
کثرت گرایی و جریان های معنوی نوپدید

کثرت گرایی و جریان های معنوی نوپدید

از لحاظ ریشه شناسی، کثرت گرایی دینی سیر تکاملی پروتستانتیسم لیبرل [شکل مؤثری از لیبرالیسم دینی، مدرنیسم با تجرید] است که از سوی فردریک شلایرماخر بنیان نهاده شده...

۲۹خرداد
مکاتب معنویت گرا؛ سای بابا

مکاتب معنویت گرا؛ سای بابا

سای بابا برای دعوت خود معبد بزرگی بنام «پراشانتی نیلا یام» به معنی «آشیانه صلح برین» برپا کرد که در آن معبد برای اعیاد مذهبی همه ادیان مراسم برپا می شود.