نقد حجتیه

۲۱اردیبهشت
انجمن حجتیه و ولایت فقیه

انجمن حجتیه و ولایت فقیه

انجمن حجتیه در شمار جریان‌های استعماری یا در جهت منافع استعمار و استکبار است؛ ازجمله رویه آن‌ها، بی‌اعتقادی رهبران آن به تشکیل حکومت اسلامی پیش از ظهور، عدم اعتقاد به ولايت فقيه و انحراف در بحث دشمن شناسی و پرداختن به مسائل تفرقه انگیز و خلاف وحدت است.

۱۴آذر
حجتیه و تقابل با علوم عقلی و عرفان نظری

حجتیه و تقابل با علوم عقلی و عرفان نظری

با وجود آنکه انجمن حجتیه به بهائی‌ستیزی معروف بود، ولی بعضی خصوصیات فکری و مذهبی آن، تقابل و درگیری‌هایی درون جامعه شیعی به وجود می‌آورد.