نقد تصوف

۰۷آبان
دیگ جوش نشانه قطبیت!!!

دیگ جوش نشانه قطبیت!!!

بدعت های مختلفی توسط صوفیه وارد آداب سلوکی شده است، یکی از این بدعت های عملی، مراسم دیگ جوش دادن است توسط کسانی که بعد ازتلاش و ریاضت ها، از نفس رها شده اند و صلاحیت برای قطبیت دارند به امر قطب، به دیگران با آداب خاصی آبگوشت می دهند در صورتی که این مراسم با آدابی که بیان شده است، در شریعت اسلام از طرف شارع مقدس امضا نشده است و اعتبار شرعی ندارد.

۳۰مهر
شخصیت های تاثیرگذار در شطحیات صوفیانه (حلاج)

شخصیت های تاثیرگذار در شطحیات صوفیانه (حلاج)

یکی از راه های روشن شدن ماهیت شطح، شناخت افرادی است که در این مسئله تاثیرگذار هستند. از جمله آن افراد می توان به حلاج و روزبهان بقلی اشاره کرد که سنی مذهب بوده و گفتار آن با سخنان اهل بیت(ع) هماهنگ نیست.

۲۷مهر
نقد وجه تسمیه فرقه ذهبیه

نقد وجه تسمیه فرقه ذهبیه

بعضی از فرق صوفیه ادعا دارند که تعالیم آنها منطبق با شیعه اثنی عشری است و حتی در نام گذاری فرقه خود به گونه ای عمل می کنند که این ادعا را ثابت کنند. یکی از این فرقه ها فرقه صوفیه ذهبیه می باشد که در وجه تسمیه خود به این نام، ادعای شیعه بودن تمام اقطاب خود است، در صورتی که با قرائن موجود، سنی بودن بعضی از اقطاب آن ها مسلّم است.

۲۹شهریور
معرفی منابع نقد تصوف

معرفی منابع نقد تصوف

با پیدایش تصوف در بین مسلمانان، معصومین(ع) به نقد آنها پرداخته اند. بعد از عصر معصومین(ع)، تصوف رشد بیشتری پیدا کرد. در اینجا بود که عالمان دینی وظیفه خود دیدند که در نقد تصوف دست به قلم شده و انحرافات آنها را برای مردم روشن کرده تا در دام آنها نیفتند.