آدولف هیتلر

۰۴فروردین
پیش بینی پایان سلطه یهودیت توسط هیتلر

پیش بینی پایان سلطه یهودیت توسط هیتلر

هیتلر معتقد است نتیجه نهایی این نیست که مردم تمام آزادی‌شان را تحت سلطه یهودیان از دست بدهند بلکه یهودیت ناپدید خواهد شد.