معنویت التقاطی‌

۱۵اردیبهشت
افسانه بایگان و ترویج معنویت التقاطی

افسانه بایگان و ترویج معنویت التقاطی

معنویت اسلامی با شریعت محوری عجین شده است و هر جریانی که دارای این معیار نباشد قطعاً با معنویت اسلامی بیگانه است و دارای معنویت التقاطی‌ می‌باشد؛ همچون افسانه بایگان که در بعضی از مقاطع سخن از معنویت اسلامی می‌زد اما با کشف حجاب خویش نشان داد که با معنویت اسلامی بیگانه است.