عید غدیر

04مرداد
حدیث غدیر وحدت بین شیعه و سنی است

حدیث غدیر وحدت بین شیعه و سنی است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: حدیث غدیر مورد قبول اهل سنت و فریقین است و آنها تنها در معنای مولا اختلاف دارند و بر سر آن بحث می کنند که همین امر مورد وحدت بین شیعه و سنی است.