حجاب در مسیحیت

۲۲تیر
حجاب در اندیشه مسیحیت قدیم

حجاب در اندیشه مسیحیت قدیم

کتب مقدس مسیحیان درباره عفاف و حجاب حاوی مطالب ارزنده ای است و با در نظر گرفتن ادیان یهود، مسیحیت و اسلام متوجه می شویم که همه در این مبحث حرفی برای گفتن داشته اند لیکن در عمل در دین یهود، نسبت به سایر ادیان از سختگیری و شدت بیشتری برخوردار بوده است.

۱۸آبان
حجاب در ادیان الهی چگونه است؟

حجاب در ادیان الهی چگونه است؟

حجاب در ادیان و مذاهب الهی دارای جایگاه خاصی است و تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن فراخوانده اند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش به طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است.