جهان اسلام

30مرداد
گزارش پولیتیکو اروپا با موضوع پیروزی طالبان در افغانستان؛ بوی دردسر برای همسایگان

گزارش پولیتیکو اروپا با موضوع پیروزی طالبان در افغانستان؛ بوی دردسر برای همسایگان

در کوتاه مدت، اسلام‌آباد و تهران هر دو مشتاق این هستند که از تحقیر واشنگتن امتیاز سیاسی بگیرند، اما هر دو کشور بخوبی آگاهند که این نگرشی خوش‌بینانه است.