الحاد جدید

۲۸اردیبهشت
الحاد جدید

الحاد جدید

ملحدان جدید بدون آن که مبانی و تکیه گاه های خود را اثبات کنند، چنین وانمود می کنند که باورهای دینی اموری فرگشتی است...