چای احمد

۲۲فروردین
فرقه ذهبیه چگونه فرقه ای است؟

فرقه ذهبیه چگونه فرقه ای است؟

ذهبیه در دزفول و شیراز فعالیبت زیادی دارند و در سالهای گذشته دست به توسعه فعالیتهای خود زده اند. چای احمد از جمله منابع اقتصادی این فرقه می باشد