میرزا حسینعلی بها

۳۱اردیبهشت
میرزا یحیی صبح ازل کیست؟

میرزا یحیی صبح ازل کیست؟

در اکثر کتبی که به تاریخ بهائیت پرداخته اند آمده است که بعد از باب بابیت به دو شعبه ازلی و بهائی تقسیم شد اما به طور واضح به این که چرا ادامه بابیت به اینجا رسید تحلیل واضحی ارائه نشده است.