معارف دینی

۱۴فروردین
تحجرگرا هر مخالفتی را با «چماق تکفیر» در نطفه خفه می کند

تحجرگرا هر مخالفتی را با «چماق تکفیر» در نطفه خفه می کند

هدف از بحث حاضر این است که از دیدگاه حضرت امام و با بررسی و تحلیل سخنان ایشان، گرایشات مختلف و اصناف گوناگون موجود در میان روحانیون ایران نسبت به انقلاب اسلامی شناسایی و معرفی شود.