لائیک

۰۱خرداد
بانوی تازه مسلمان دانمارکی: نارضایتی مردم اروپا از دین به عملکرد ضعیف مذهب در سیاست بر می گردد

بانوی تازه مسلمان دانمارکی: نارضایتی مردم اروپا از دین به عملکرد ضعیف مذهب در سیاست بر می گردد

امروز در اروپا، اعتقاد مردم بر این است که دین، یک امر خصوصی است و لذا کسی نباید در کار و امور دینی و مذهبیِ افرادِ دیگر جامعه، دخالت کند. در کنار این موضوع، به راحتی می‌توان درک کرد که مردم از دینی که داشته‌اند، راضی نبوده‌اند؛ زیرا مسیحیت در زمینه‌ی حاکمیت در قرون متمادی، عملکرد ضعیف و بَدی داشته است.