قاسم تبریزی

۳۰اردیبهشت
مجاهدین خلق چگونه توانست از خانواده‌های مذهبی نیرو جذب کند؟

مجاهدین خلق چگونه توانست از خانواده‌های مذهبی نیرو جذب کند؟

زمانی که سازمان وارد فاز نظامی شد حرکت خود را در مسیر براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرد. منافقین تحلیلشان این بود که حکومت در کمتر از یک ماه دیگر سقوط می‌کند.