عشق اوشو

۰۴اردیبهشت
نقد نظریه کولی کیهانی اشو در مورد خانواده

نقد نظریه کولی کیهانی اشو در مورد خانواده

به دیده اوشو انسان امروزی در چرخه دنیای مدرن گرفتار است و سنت‌های کهنه دیروز در جهت معنویت راهی را به انسان مدرن نشان نخواهد داد.

۲۷اسفند
معنویت مدنظر اشو برپایه تمایلات جنسی است
نقدی بر عشق از منظر اوشو؛

معنویت مدنظر اشو برپایه تمایلات جنسی است

اوشو عشق جنسی و مراقبه را به هم آمیخته و ترکیبی از این دو را برای تأمین معنویت بشر دنیایی این روزگار پیشنهاد می‌کند.