شوقی ربانی

۰۲خرداد
تأکید شوقی ربانی بر ازدواج های فرقه ای

تأکید شوقی ربانی بر ازدواج های فرقه ای

شوقی ربانی با صراحت به اعضاء دستور می دهد که از ازدواج غیر فرقه پرهیز کنند...