شهید طالبیان

۳۰اردیبهشت
اثر شهید طالبیان در رد فرقه ضاله بهائیت

اثر شهید طالبیان در رد فرقه ضاله بهائیت

شهید محمد طالبیان در راستای مقابله با ترویج بهائیت در زمان طاغوت اقدام به نوشتن مطالبی در نقد و رد بهائیت کردند.