سرکرده بهائیت

۰۵خرداد
ویژگی های جامعه بهائی(۱)

ویژگی های جامعه بهائی(۱)

جامعه بهائی به گونه ای سازمان یافته که سرکردگان فرقه با استفاده از انواع روش ها و تکنیک های کنترلی افراد بهائی را رصد نموده و فعالیت های آنها را تحت کنترل دارند.