زادروز اشو زرتشت

۰۶فروردین
ششم فروردین؛ زادروز اشو زرتشت
تقویم ادیان؛

ششم فروردین؛ زادروز اشو زرتشت

روز ششم از ماه فروردین گاهشماری ایرانی زادروز زرتشت ، خورداد یا هودرو نام دارد.