بوداییان ژاپن

۲۳تیر
درباره موسیقی ذن و شاکوهاچی در بودیسم ژاپنی

درباره موسیقی ذن و شاکوهاچی در بودیسم ژاپنی

شاید معابد کوهاچی از بین رفته باشند اما موسیقی Zen (ذن) در بودیسم ژاپنی یکى از پر طرفدارترین موسیقی می باشد که با هدف مراقبه، مرگ اندیشی و ژرف نگری تولید و عرضه می شود.