بهائیان آفریقا

۳۱اردیبهشت
بهائیت چگونه در اتیوپی نفوذ کرد؟

بهائیت چگونه در اتیوپی نفوذ کرد؟

فرقه ضاله بهائیت در آفریقا از طریق مصر به سایر نقاط این قاره وارد شده است و بتدریج گسترش و رشد نموده و کشور اتیوپی نیز از این امر مستثنی نبوده است.