الحاد و خداناباوری

۲۸اردیبهشت
الحاد جدید

الحاد جدید

ملحدان جدید بدون آن که مبانی و تکیه گاه های خود را اثبات کنند، چنین وانمود می کنند که باورهای دینی اموری فرگشتی است...

۲۱فروردین
توهم خدا یا توهم داوکینز

توهم خدا یا توهم داوکینز

داوکینز در کتاب پندار خدا فصلى را به این امر اختصاص مى دهد که چرا به احتمال قریب به یقین خدایى نیست.

۱۰آذر
بررسی انتقادی خوانش الحادی داوکینز از نظریه فرگشتی

بررسی انتقادی خوانش الحادی داوکینز از نظریه فرگشتی

کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی انتقادی خوانش الحادی داوکینز از نظریه فرگشتی“ توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

۱۸آبان
علم چگونه به الحاد منجر می شود؟

علم چگونه به الحاد منجر می شود؟

نریمانی با بیان اینکه تفاوت اصلی جریان الحاد علمی با طبیعت گرایی علمی، نه در اصل خداناباوری که در تلاش بعضا ستیزه‌جویانه برای حذف خداباوری از عرصه فرهنگ بشری است، گفت: طبیعت گرایی علمی مسیر را به سمت خداناباوری می برد.

۱۱آبان
آزادی‌خواهی و مدرن‌گرایی انسان را به الحاد و خداناباوری می کشاند
استادیار مؤسسه حکمت:

آزادی‌خواهی و مدرن‌گرایی انسان را به الحاد و خداناباوری می کشاند

یکی از علل آزادی خواهی بشر، حرکت به سمت مدرن شدن و رشد توانایی ها و آزادی است، امروزه افراد خدا را انکار می کنند تا خودسازی را به نمایش بگذارند.