اصحاب کهف

۰۴فروردین
آیا مسیحیان اصحاب کهف را قبول دارند؟

آیا مسیحیان اصحاب کهف را قبول دارند؟

یکی از قصه های جذاب قرآنی ماجرای اصحاب کهف و خواب 300 ساله آنهاست.