پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

چهارشنبه 24 دی ماه 99 23:44

دستور به کشتن انسانها و حیوانات در کتاب مقدس

مفاز/ دستور کشتن زن و مرد و بچه شیرخواره و کشتار حیوانات در کتاب مقدس (کتاب اول سموئیل) آمده است.

به گزارش پایگاه خبری مفاز، در کتاب مقدس (کتاب اول سموئیل) در این باره آمده است:

1- و سموئیل به شاول گفت: «خداوند مرا فرستاد که ترا مسح نمایم تا بر قوم او اسرائیل پادشاه شوی. پس الان آواز کلام خداوند را بشنو.
2- یهُوَه صبایوت چنین می‌گوید: آنچه عمالیق به اسرائیل کرد، بخاطر داشته ام که چگونه هنگامی که از مصر برمیآمد، با او در راه مقاومت کرد.
3- پس الان برو و عمالیق را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز، و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکُش.»
4- پس شاول قوم را طلبید و از ایشان دویست هزار پیاده و ده هزار مرد از یهودا در طَلایم سان دید.
5- و شاول به شهر عمالیق آمده، در وادی کمین گذاشت.
6- و شاول به قینیان گفت: «بروید و برگشته، از میان عَمالَقَه دور شوید، مبادا شما را با ایشان هلاک سازم و حال آنکه شما با همۀ بنی اسرائیل هنگامی که از مصر برآمدند، احسان نمودید.» پس قینیان از میان عَمالَقَه دور شدند.
7- و شاول عَمالَقَه را از حَوِیلَه تا شور که در برابر مصر است، شکست داد.
8- و اَجاج پادشاه عَمالیق را زنده گرفت و تمامی خلق را به دم شمشیر، بالکل هلاک ساخت.
9- و اما شاول و قومْ اجاج را و بهترین گوسفندان و گاوان و پرواری ها و بره ها و هر چیز خوب را دریغ نموده، نخواستند آنها را هلاک سازند. لیکن هر چیز خوار و بی قیمت را بالکل نابود ساختند.
10- و کلام خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت:
11- «پشیمان شدم که شاول را پادشاه ساختم زیرا از پیروی من برگشته، کلام مرا بجانیاورده است.» و سموئیل خشمناک شده، تمامی شب نزد خداوند فریاد برآورد.
12- و بامدادان سموئیل برخاست تا شاول را ملاقات نماید و سموئیل را خبر داده، گفتند که «شاول به کَرْمَل آمد و اینک به جهت خویشتن ستونی نصب نمود و دور زده، گذشت و در جِلْجال فرود آمده است.»
13- و چون سموئیل نزد شاول رسید، شاول به او گفت: «برکت خداوند بر تو باد! من فرمان خداوند را بجا آوردم.»
14- سموئیل گفت: «پس این صدای گوسفندان در گوش من و بانگ گاوان که من میشنوم چیست؟»
15- شاول گفت: «اینها را از عَمالَقَه آورده اند زیرا قوم بهترین گوسفندان و گاوان را دریغ داشتند تا برای یهُوَه خدایت قربانی نمایند، و بقیه را بالکل هلاک ساختیم.»

پی نوشت: عهد قدیم، اول سموئیل، فصل 15، فقره ی 1 الی 15
منبع: مصاف