پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ادعانامه فرقه ازلی علیه بهاییت « هشت بهشت »

دوشنبه 11 شهریور ماه 98 13:02

ادعانامه فرقه ازلی علیه بهاییت « هشت بهشت »

اختلاف و انشعاب را باید عارضهاي طبیعی براي فرقههایی چون بابیه تلقی کرد. اساساً نزاع و کشمکش، بخشی از فرایند تبلور و زیست آنان را شکل میدهد. در این میان، از قلم نیز به صورت ابزاري در این میدان استفاده شده است و نگارش کتب و رسالات علیه یکدیگر قسمتی از رویارویی گروههاي منشعب با همدیگر میباشد