پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

جستاری در نقد بابیت

دوشنبه 31 تیر ماه 98 11:53

جستاری در نقد بابیت

با تأمل در عقاید و افکار شیخیه، بخصوص آموزة رکن رابع، می‌توان به روشنی دریافت که علی‌محمد شیرازی، نخستین ادعای خود را با تکیه بر همین تعالیم شیخیه مطرح ساخت. درواقع، همین تعالیم شیخی بود که، دستگاه فکری خاصی را سازمان داد که بالقوه مستعد آفرینش محصولی چون ادعای بابیتعلی‌محمد شیرازی شد. به‌عبارت دیگر، تعالیم شیخی با عنوان کردن آموزة رکن رابع، مکتب خاص عقیدتی را در شیعه بنا نهاد که جلوة بیرونی می‌طلبید وعلی‌محمد شیرازی با موقع‌شناسی، خود را مظهر این جلوه بیرونی معرفی کرد و بر میراث بزرگان شیخی نشست و بر مقصود خویش نایل آمد.