پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نقد و بررسی فرقه ضاله بابیت و بهائیت

دوشنبه 31 تیر ماه 98 11:57

نقد و بررسی فرقه ضاله بابیت و بهائیت

همهي ما میدانیم بردگی فردي به صورت سابق از جهان برچیده شده، ولی بردگی و استعمار، که صورت تکامل یافته ي بردگی فردي است؛ جایگزین آن شده است. جاي تعجب نیست؛ زیرا عصر ما عصر تکامل پدیدههاي مختلف اجتماعی است چه مانعی دارد بردگی کهنهي قدیم هم در سایهي تکامل ابزار تولید و تحول صنعتی اخیر، تکامل یابد و به این صورت وحشتناك درآید! استکبار جهانی دائما میکوشد که با انواع نیرنگها و ترفندها، مسلمانان را به استعمار بکشد و آنها را از هویت خود تهی سازد. استکبار همچون اژدهایی است که چنانچه ضربهاي هم بر او وارد سازید، از یورش وحشیانهاش دست برنمیدارد و همواره در غریزهي حمله و استبداد به سر میبرد و با مکر و نیرنگ درصدد از بین بردن انسان است.