قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم : إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ بَعْدِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ اِثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ فِي اَلنَّارِ . (همانا امت من به زودى پس از من هفتاد و سه گروه خواهند شد كه يك گروه نجات يابنده و هفتاد و دو گروه در آتشند.) , الخصال 2/707      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مسلخ عشق

دوشنبه 29 مهر ماه 98 11:55

مسلخ عشق

غروب غمگینی بود. لحظات جانفرسا به کندي سپري میشد. یک ساعت پیش حمید براي آوردن قابله رفته بود و هنوز از او هیچ خبري نبود. عرق سردي روي پیشانی محمود نشسته بود. مرضیه بیتاب صورتش را میکند و گاهی روي دستهایش را با ناخن میخراشد. فرشته آن قدر جیغ کشیده بود که صدایش به نالهاي ممتد و زورهاي بیمرق تبدیل شده بود. درد میکشید و این بچه که چون سنگ کوهی جان او را میستاند، گویی قصد کندهشدن نداشت....