پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مسلخ عشق

دوشنبه 29 مهر ماه 98 11:55

مسلخ عشق

غروب غمگینی بود. لحظات جانفرسا به کندي سپري میشد. یک ساعت پیش حمید براي آوردن قابله رفته بود و هنوز از او هیچ خبري نبود. عرق سردي روي پیشانی محمود نشسته بود. مرضیه بیتاب صورتش را میکند و گاهی روي دستهایش را با ناخن میخراشد. فرشته آن قدر جیغ کشیده بود که صدایش به نالهاي ممتد و زورهاي بیمرق تبدیل شده بود. درد میکشید و این بچه که چون سنگ کوهی جان او را میستاند، گویی قصد کندهشدن نداشت....