پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

واکاوي پرونده وزیر همایون در عصر قاجار؛ کارنامه یک وزیر بهائی

دوشنبه 14 مرداد ماه 98 13:23

واکاوي پرونده وزیر همایون در عصر قاجار؛ کارنامه یک وزیر بهائی

در دوران سلطنت قاجار، از بدو تأسیس تا وقوع کودتاي انگلیسی 1299 ، تنها به یک وزیر بهائی در حکومت ایران برمیخوریم که آن هم پس از برکناري از وزارت، و صرفا به انگیزه سیاسی، در خط این فرقه افتاده است: میرزا مهدي خان کاشی وزیر همایون 1282 1336 ق). وزیر همایون پسر فرخ خان امین الدوله است که از درباریان ناصرالدین شاه و ماسونهاي قدیمی ایران بود