قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم : إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ بَعْدِي عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ اِثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ فِي اَلنَّارِ . (همانا امت من به زودى پس از من هفتاد و سه گروه خواهند شد كه يك گروه نجات يابنده و هفتاد و دو گروه در آتشند.) , الخصال 2/707      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

وقتی بهایی بودیم (تحلیلی از زندگی صبحی)

دوشنبه 27 خرداد ماه 98 11:45

وقتی بهایی بودیم (تحلیلی از زندگی صبحی)

براستی چه شد که او به همه این اعتبار و منزلت و مقام، پشت کرد و دست از آئین بهایی کشید و خود را به شدید ترین رنج ها در افکند و آواره کوي و خیابان کرد و رنج طعن و دشنام و آزار و اذیت و گرسنگی و بی خانمانی را به جان خرید؟ آیا عقلش معیوب گشته بود که چنین مقامی را که منتهاي آرزوي هر بهایی بود و براي هر خانواده بهایی و حتی اعقاب آنها موجب افتخار و بالیدن بود رها کرده و در اوح مصائب بنشیند؟ کالبد شکافی و انگیزه یابی این دگر گونی را باید از زبان خود او پیگیري نمود... به مرور و بر اثر مطالعه و تفکر بیشتر و نیز مشاهده نوع زندگی بعضی از بهائیان و دیدن ...» : رشته سخن را به دست خود او می دهیم تناقض بین احکام و دستورها و اعمال مردم، تردیدها و بعدها نیز دلتنگی هایی به سراغم آمد به طوري که گاه این حالت ها را با بعضی هم مسلکان که حالاتی شبیه خودم داشتند در میان می نهادم...