پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ابی یوگا و سست شدن ایمان

سه شنبه 14 اسفند ماه 97 15:37

ابی یوگا و سست شدن ایمان

درنگی کوتاه بر مبانی اعتقادی اصلی فرقه ابی‌يوگا، نمايانگر دور بودن آن از اصول دين مبين اسلام می‌باشد؛ امری که مورد توجه عناصر فرقه نيز بوده و تمرکز خود را بر روی جذب افراد سست ايمان قرار داده است.

اين فرقه نيز همانند ساير فرق و جريان‌های انحرافی، با اقدامات و فعاليت های خود موجب بروز پاره‌ای مسائل در جامعه شد که از آن جمله می‌توان به ترويج پلوراليسم(تکثرگرايی)، تضاد ايدئولوژيکی با نظام جمهوری اسلامی ايران، تعارض با وحدت اسلامی، تضعيف مبانی اعتقادی، اشاعه بی‌ بند و باری، تضعيف نهاد خانواده و...، اشاره نمود.

از طرفی، تشکيلات فرقه و سيستم دريافت مبالغ بابت برگزاری کلاس و ارائه به اصطلاح تنديس‌ها و مدارک جعلی و ابداعی نيز مهر تأييدی است بر تمرکز فرقه ابی‌يوگا برای فريب و کلاهبرداری از افراد با هدف کسب درآمد و مطامع مادی. می‌توان گفت، ابی يوگا نيز ترجمان ديگری است از "عرفان حلقه"ها و "رام ا..."ها، با همان شگردها، مطامع و اهداف.

Feraghvaadyan