پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم : پس از من هرگاه شک آفرینان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید... و از معایب آنان بگویید... تا مبادا در خراب کردن اسلام طمع کنند. () , وسائل الشیعه 508/11      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

یوگا کدام عرفان

یکشنبه 16 تیر ماه 98 12:32

یوگا کدام عرفان

هر چند که امروزه یوگا در کشور ما به عنوان ورزش مطرح شده است؛ اما در کشور هند که مهد یوگاست برداشت یوگی ها طور دیگري است؛ و ما همان برداشت هندي از یوگاراکه به عنوان عرفان آن را مطرح میکنند؛ قبول نداریم ومورد نقدهاي اساسی و مبنایی است.اما به هر حال ما نظر بزرگان یوگا را براي شما نقل میکنیم: