پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

کتاب اقدس

پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 97 14:30

کتاب اقدس

نگارش کتاب به منظور تشریح و تبلیغ عقاید، و شرح زندگی رهبران، از ابزارها و وسایلی است که فرق و مکاتب مختلف در طی تاریخ به آن توجه نموده و به منظور ترویج عقاید خود از آن سود جستهاند. بابیت و بهائیت نیز از این امر مستثنا نیستند. پیروان این فرقهها متناسب با زمان و شرایط اجتماعی و سیاسی خود، کتابهایی تحریر کرده و به نوعی حتی کتب قبلی خود را تصحیح نمودهاند. بررسی سیر این نوشتهها از موضوعاتی است که ما را در شناخت بیشتر این فرقهها و چرایی تغییر دیدگاههایشان یاري میدهد. استاد محیط طباطبایی از محققان نام آشنایی است که در دههي 1350 کار کتاب شناسی آثار بابیت و بهائیت را انجام داده و حاصل این پژوهش خود را در سلسله مقالاتی عرضه کرده است