امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

استفاده ابزاری از زنان بهائیان در عصر پهلوی ها

پنجشنبه 24 فروردین ماه 96 13:13

استفاده ابزاری از زنان بهائیان در عصر پهلوی ها

مذهب بهایی گري... در سطح تصمیم گیري در دولت ایران در حال اعمال نفوذ است. از اعضاي مذهب بهایی گري می توان سرهنگ تمام عبدالکریم ایادي پزشک شخصی شاه ایران، سرهنگ تمام فریدون جم (بازنشسته) سفیر ایران در اسپانیا، معلم پیشین فرزند شاه که یک بهایی متعصب و دوست صمیمی سرهنگ ایادي است... نام برد. ... شاه شخصاً بهایی گري و ترویج آن را درایران تصویب و تأیید کرده است