امام صادق(ع) : مَن ذُكِرنا عِندَهُ فَفاضَت عَيناهُ حَرَّمَ اللّه‏ُ وَجهَهُ عَلَى النّار؛ (هركس در نزد او از ما ياد شود و او بگريد، خداوند چهره ‏اش را بر آتش حرام گرداند.) , كامل الزيارات، ص۱۰۴      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

استفاده ابزاری از زنان بهائیان در عصر پهلوی ها

پنجشنبه 24 فروردین ماه 96 13:13

استفاده ابزاری از زنان بهائیان در عصر پهلوی ها

مذهب بهایی گري... در سطح تصمیم گیري در دولت ایران در حال اعمال نفوذ است. از اعضاي مذهب بهایی گري می توان سرهنگ تمام عبدالکریم ایادي پزشک شخصی شاه ایران، سرهنگ تمام فریدون جم (بازنشسته) سفیر ایران در اسپانیا، معلم پیشین فرزند شاه که یک بهایی متعصب و دوست صمیمی سرهنگ ایادي است... نام برد. ... شاه شخصاً بهایی گري و ترویج آن را درایران تصویب و تأیید کرده است