امام علی علیه السلام : بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛ (به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.) , غررالحكم: ج3، ص267      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

استفاده ابزاری از زنان بهائیان در عصر پهلوی ها

پنجشنبه 24 فروردین ماه 96 13:13

استفاده ابزاری از زنان بهائیان در عصر پهلوی ها

مذهب بهایی گري... در سطح تصمیم گیري در دولت ایران در حال اعمال نفوذ است. از اعضاي مذهب بهایی گري می توان سرهنگ تمام عبدالکریم ایادي پزشک شخصی شاه ایران، سرهنگ تمام فریدون جم (بازنشسته) سفیر ایران در اسپانیا، معلم پیشین فرزند شاه که یک بهایی متعصب و دوست صمیمی سرهنگ ایادي است... نام برد. ... شاه شخصاً بهایی گري و ترویج آن را درایران تصویب و تأیید کرده است