پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

همکاري با مؤسسات انگلیس در ایران

یکشنبه 3 تیر ماه 97 11:00

همکاري با مؤسسات انگلیس در ایران

انگلیسیها در عصر قاجار و پهلوي در ایران، مؤسسات گوناگونی (اعم از سیاسی، اقتصادي، نظامی و...) داشتند که از همه آنها خویش بهره میجستند، و شواهد تاریخی، نشان از همکاري اعضاي « سلطهجویانه » بدون استثنا به مثابه ابزاري جهت پیشبرد اهداف فرقه با این مؤسسات دارد. از جمله این مؤسسات که مدتی دراز شریان اقتصاد کشورمان را در چنگ داشت، بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس بود. طبق تحقیقات یکی از پژوهشگران: شاهزاده محمد مهدي میرزا لسان الادب (بهائی) مترجم بانک شاهی در تهران بود [ 1] و ابوالحسن ابتهاج (پسر ابتهاج الملک، بهائی مقتدر گیلان و مازندران) نیز در ابتدا در بانک شاهی کار میکرد