پیامبر اکرم (ص) : أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . (از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه ايشان از ازدواجى كه براى غير رضاى خدا و حفظ پاك دامنى باشد ، نهى فرمود ، و از ازدواج براى خودستايى و شهرت طلبى نيز نهى فرمود) , دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

همکاري با مؤسسات انگلیس در ایران

یکشنبه 3 تیر ماه 97 11:00

همکاري با مؤسسات انگلیس در ایران

انگلیسیها در عصر قاجار و پهلوي در ایران، مؤسسات گوناگونی (اعم از سیاسی، اقتصادي، نظامی و...) داشتند که از همه آنها خویش بهره میجستند، و شواهد تاریخی، نشان از همکاري اعضاي « سلطهجویانه » بدون استثنا به مثابه ابزاري جهت پیشبرد اهداف فرقه با این مؤسسات دارد. از جمله این مؤسسات که مدتی دراز شریان اقتصاد کشورمان را در چنگ داشت، بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس بود. طبق تحقیقات یکی از پژوهشگران: شاهزاده محمد مهدي میرزا لسان الادب (بهائی) مترجم بانک شاهی در تهران بود [ 1] و ابوالحسن ابتهاج (پسر ابتهاج الملک، بهائی مقتدر گیلان و مازندران) نیز در ابتدا در بانک شاهی کار میکرد