امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

تغییر در نگاه دالایی لاما

سه شنبه 16 آبان ماه 96 21:08

تغییر در نگاه دالایی لاما

راهکار دیگری که دالایی لاما به آن توصیه می کند وآن را عامل آرامش می داند «تغییر درنگاه »است اوبر این اعتقاد است

به گزارش مفاز؛راهکار دیگری که دالایی لاما به آن توصیه می کند وآن را عامل آرامش می داند «تغییر درنگاه »است اوبر این اعتقاد است که با تغییر دید گاه ونگرش بهتر می توان بر رنج ها چیره شد بدان سبب که رنج ها شادی را می ستانند اگر باتغییر نگاه رنج را رنج نبینیم آنگاه شاد خواهیم بود اگر این سخن لا ما که خود را رهبر بودائیان جهان می داند واعتقاد بودا که جهان هستی را یکسره تیره وتار می داند ومعتقد است همه جا سیاهی درد آفت ، ضعف ، کمبود ورنج فرا گرفته است کنار هم بگذاریم به نکته ای ظریف بر خواهیم خورد وآن این است که اگر تمام عالم را رنج وتاریکی فرا گرفته است واقعیت تاریک وسیاه است واز آن نمی نوان گریخت وادعای شادی کرد بنابراین ادعایی دروغ به نظر می رسد اگر قرار باشد مبنای عالم بر تاریکی باشد شما هرچند نگاه را تغییر دهید باز هم نخواهید توانست زیبایی را ببینید چون زیبایی وجود ندارد البته اسلام درباره تغییر نگاه نیز سخن گفته است اما تفاوتش با اندیشه دالایی لاما درآن است که اسلام مبنای همه چیز را زیبایی می داند واساس هستی را بر مبنای آرامش روشنایی وخوبی می داند در چنین اندیشه ای می توان با تغییر نگاه به دنبال رسیدن به شاد ی وآرامش بود اسلام اساس عالم را بر نورانیت می داند وخدای سبحان را اصل ومنبع نورانیت جهان هستی می داند نور همواره انسان را شاد می کند وبر همین اساس در بسیاری از جشن ها وشای ها یکی از مهم ترین کارها چراغانی کردن معابر ونورانی کردن فضا ست خداوند نور است وهرکه به اونزدیک شود نورانی می شود وهر چه نورانیت بیشتر شود شادی بیشتر می شود راه شادی در اسلام نزدیک شدن به خداوند است