پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

نشانی از خورشید

یکشنبه 21 بهمن ماه 97 09:33

نشانی از خورشید

بسم الله الرحمن الرحیم پانزدهم شعبان، زادروز امام مهدي حجۀ الحسن - علیهالسلام دیدگاه شکوهمندي را فرا راه شیعه نهاده که هر گاه در آن آینه مینگرد تحقق کامل ویژگیهاي مکتبش را در آن مییابد و بر این اساس است که کوششی پیگیر و همه جانبه دارد، تا همواره این نور را زنده و این سرور را پاینده بدارد، زیرا شیعه در این آینه: خود را میبیند که آرزوها و امیدهایش براي تعالی انسان و جهان تحقق یافته. انسان را میبیند که خواه و ناخواه، راهی راه خدا و شایستهي پذیرش اسم و رسم انسانیت شده.