پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ناگفته هایی از بهائیت

سه شنبه 12 دی ماه 96 10:52

ناگفته هایی از بهائیت

شاید هیچ تحلیلی گویاتر از اسناد موجود در بررسی ماهیت فرقهي بهائیت و اقدامات مخرب و انحرافی پیروان آن وجود نداشته باشد. نوشتار حاضر، به بیان ناگفتههایی از بهائیت بر اساس بعضی اسناد اختصاص یافته است. تاریخ معاصر ایران، ناگفتههاي بسیاري دارد که از جملهي آنها، نقش مخرب فرقهي بهائیت در تحولات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ایران است و شرح آن فرصتی بسیار گسترده میطلبد. آنچه در این مجال در پی آنیم، اشاره به ناگفتههایی از فعالیت این فرقه است