امام علی علیه السلام : أبخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ على نفسِهِ بمالِهِ و خلّفَهُ لِوُرّاثِهِ؛ (بخيل‏ترين مردم كسى است كه مال خويش را از خود دريغ دارد و براى وارثانش بگذارد.) , غرر الحكم : ح3253      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

ناگفته هایی از بهائیت

سه شنبه 12 دی ماه 96 10:52

ناگفته هایی از بهائیت

شاید هیچ تحلیلی گویاتر از اسناد موجود در بررسی ماهیت فرقهي بهائیت و اقدامات مخرب و انحرافی پیروان آن وجود نداشته باشد. نوشتار حاضر، به بیان ناگفتههایی از بهائیت بر اساس بعضی اسناد اختصاص یافته است. تاریخ معاصر ایران، ناگفتههاي بسیاري دارد که از جملهي آنها، نقش مخرب فرقهي بهائیت در تحولات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ایران است و شرح آن فرصتی بسیار گسترده میطلبد. آنچه در این مجال در پی آنیم، اشاره به ناگفتههایی از فعالیت این فرقه است