امام صادق علیه السلام : اَلْبِرُّ يَزيدُ فِى الرِّزْقِ (نيكوكارى روزى را زياد مى‏كند) , كتاب الزهد، ص ۳۳      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مهدویت و فرقه هاي انحرافی

شنبه 24 شهریور ماه 97 13:20

مهدویت و فرقه هاي انحرافی

اگر بخواهیم تصویري جامع و گویا از فرقهي ضالهي بهائیت داشته باشیم، لازم است ریشهي پیدایش بهائیت را مورد بررسی و دقت قرار دهیم. در حقیقت، بهائیت زاییدهي بابیگري است و بابیگري از کشفیه، و کشفیه هم فرزند ناخلف شیخیگري است. قهرا براي پی بردن به واقعیت بهائیگري باید ریشهها و دامنههایی را که در آن متولد شده و پرورش یافته است، بشناسیم. لذا قبل از ورود به بحث بهائیت، باید دو فرقهي دیگر را مورد بررسی قرار بدهیم. ما در این جا اول فرقهي شیخیه را مورد بحث قرار میدهیم