پیامبر اکرم (ص) : أسعَدُ العَجَمِ بِالإسلامِ أهلُ فارِسَ (خوشبخت ترين ملّت غير عرب به واسطه اسلام ، ايرانيان اند) , ميزان الحكمه ، ح ۱۵۷۵۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

مناسبات مانکجی هاتریا با بهائیان

سه شنبه 13 آذر ماه 97 13:57

مناسبات مانکجی هاتریا با بهائیان

کتاب حاضر پس از انتشار در ایام 29 ، به دلیل اهمیت موضوع، با استقبال گسترده پژوهشگران مواجه گردید، که خواهان بررسی و روشنگري بیشتر راجع به مسئله بودند. این جانب نیز در ادامه تحقیقات خود که پیرامون مانکجی هاتریا، کارگزار زبده استعمار انگلیس در ایران و کشورهاي پیرامون، به نکات جدیدي راجع به او دست یافتم که به شناخت بیشتر و کاملتر وي و مأموریتهایش کمک میداد.