امام سجاد علیه السلام : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (ستايش خدايی را كه با من دوستی كند، در صورتی كه از من بی نياز است) , قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 13:19

فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد

از جمله موضوعات مهم در تاریخ معاصر ایران بهاییت است. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بهاییان با بیگانگان، نقش و تأثیر آنان در سیاستهاي ضد اسلامی عصر پهلوي چون کشف حجاب و سیطره اقتصادي بر ارکان جامعه، تسلط عوامل بهایی در تشکیلات اداري و سیاسی - نظامی ایران از مسائل مهم و قابل بررسی این فرقه سیاسی است. اما آذربایجان در فعالیتهاي برنامههاي بهاییان از اهمیت زیادي برخوردار بوده است. در خاطرات مرحوم صبحی، گزارشهاي نسبتا دقیقی از گستره فعالیت بهاییان در آستانه جنگ جهانی اول در آذربایجان داده شده است. [ 1] براساس اسناد و منابع دیگر با سایر فعالیتهاي بهاییان در عصر پهلوي آشنا میشویم. براساس اسناد [ 2] موجود در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ناگفتههایی از فعالیت بهاییان در آذربایجان را مرور میکنیم. حجم انبوه اسناد و فعالیتهاي متنوع بهاییان در سرتاسر ایران و بویژه در آذربایجان، انتخاب اسناد را مشکل میسازد. با این حال این نوشتار میتواند فتح بابی براي بررسیهاي دقیقتر در این باره به حساب آید.