پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : ثَلاثَةٌ يَفرَحُ بِهِنَّ الجِسمُ و يَربو: الطّيبُ، ولِباسُ اللَّيِّنِ، وشُربُ العَسَلِ؛ (سه چيز است كه بدن با آن، شاداب و سرزنده مى‏‌شود: بوى خوش، لباس نرم و خوردن عسل.) , طبّ النبيّ صلی الله علیه و آله : ص ۶      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

فتنه گران سیاست سیاه

شنبه 22 اردیبهشت ماه 97 13:50

فتنه گران سیاست سیاه

تاریخ گواه این حقیقت انکار ناپذیر است که باطل پس از مواجه شدن با حق، کوشا بوده، نه تنها به هر نحو ممکن باقی بماند، بل کوشیده حق را از هر صحنهاي که مانع پیشرفت او است خارج کرده، با این بیرون راندن موجودیت خویش را از خطر نابودي حفظ نموده، ولو به صبح و شامی در مقابل حق مورد استناد و استدلال آنهائی که از حق گریزانند قرار گیرند. روزي را با خیال این که براي ماندن کاري کرده است سپري نماید. و براي رسیدن به چنین آرزوئی برنامهریزيها نموده، سیاستهائی به کار بسته، نشان داده شده چگونه یک گروه غیر قانونی اهمیت سیاسی یافته، توانسته در جامعه دینی مطرح شود؛ دست کم پذیرفته است با شکست روبهرو شد؛ زیرا شکستی که موجودیت او را مطرح کند براي باطل یک نوع پیروزي است