پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) : اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛ (گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.) , جامع الاحادیث ، ص64      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

عرفان و تصوف

شنبه 25 آذر ماه 96 13:10

عرفان و تصوف

یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم عرفان است .دربارهء عرفان از دو جنبه می توان بحث کرد. یکی از جنبه اجتماعی و دیگر از جنبه فرهنگی . اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی یاد شوند, با عنوان عرفا و هر گاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند غالباً باعنوان متصوفه یاد می شوند. عرفا و متصوفه هر چند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمی شوند, در عین حال یک سلسله افکار و آداب و معاشرت ها و لباس پوشیدن ها, و سکونت در خانقاه به آن ها به عنوان یک فرقه مذهبی رن مخصوص داده است . و البته همواره خصوصاً در میان شیعه عرفایی بوده و هستند که هیچ امتیاز ظاهري با دیگران ندارند و در عین حال عمیقاً اهل سیر و سلوك عرفانی می باشند, و در حقیقت عرفاي حقیقی این طبقه اند, نه گروه هایی که صدها آداب از خود اختراع کرده و بدعت ها ایجاد کرده اند.() بنابراین به بخش نظري عرفان (پاورقی 1.مرتضی مطهري , آشنایی با علوم اسلامی (کلام , عرفان ) ص 70 71 گفته می شود و به بخش عملی آن و سیر و سلوك گفته می شود. موضوع عرفان شناخت خدا و اسماء وصفات او است که عرفان نظري عهده دار تبیین آن است و راه این شناخت هم سیر و سلوك عملی است , یعنی بایدعارف با قدم سیر و سلوك به حق برسد و از خود فانی و به حق باقی باشد