امام علی علیه السلام : بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛ (به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.) , غررالحكم: ج3، ص267      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

صوفىگرى از دیدگاه قرآن و حدیث

چهارشنبه 3 خرداد ماه 96 11:09

صوفىگرى از دیدگاه قرآن و حدیث

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم قرآن مجیدبالاترین سند افتخار مامسلمانان است و تاکسی با قرآن آشنا نشود ، پی به عظمت آن نخواهد برد و هر قدر آشنایی ما با ا ین کتاب بزرگ آسمانی افزون گردد ، به درجه اهمیت و عظمت آن بهتر پی میبریم ، مخصوصا براي حل مشکلات مسلمین در دنیاي امروز ، بهترین راهگشا قرآن است . و « قرائت » و « خواندن » بههمین دلیلشایسته است نسلجوان برومندما روزبه روز با این کتاب آسمانی آشناتر گردد ، نه فقط به به یقین قرآن مجید میتواند صفا و روشنی ویژهاي به تمام زندگی آنان بدهد و از آنان ، « محتوا و معناي قرآن » آن ، بلکه به « حفظ » افرادي باایمان ، شایسته ، قوي ، شجاع و طرفدار حق بسازد