پیامبر اکرم (ص) : لِيَتَهَيَّأ أحَدُكُم لِزَوجَتِهِ كَما تَتَهَيّأُ زَوجَتُهُ لَهُ («هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را براى او مى آرايد») , الجعفريّات : ص ۲۸      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

صهیونیسم مسیحی

دوشنبه 19 تیر ماه 96 12:04

صهیونیسم مسیحی

صهیونیستها هیچ تردیدي ندارند که موفق شدهاند اعتقادات و اندیشههاي راستگرایان مذهبی آمریکا را در راستاي تحقق اهداف مانع از این شد مسیحیان آمریکایی که «( آرماگدون (هرمجدون » اشغالگري استعماري خود قرار دهند مثلًا بهره برداري از پیشگویی آمریکا را « صهیونیست مسیحیان » . ایمان بدان دارند با توجه به واقعیتهاي موجود، همکاري آگاهانهاي با یهودیان داشته باشند مجبور کردند حال را ببینند و آینده را در چارچوب مشخص و محدودي نگاه کنند. لذا این مسئله در حمایت همه جانبه مسیحیان آمریکا در طرحهاي صهیونیستها انعکاس داشت. از آن جمله میتوان به مهاجرت یهودیان به فلسطین ، اسکان آنها در این سرزمین و اخراج فلسطینیان از آن دیار (حتی با قتل عام آنان) اشاره کرد.