امام حسین(ع) : لا يَكْمُلُ الْعَقْلُ اِلاّ بِاتِّباعِ الْحَقِّ؛ (عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود.) , اعلام الدين، ص 298      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

شگفتی در چیست؟

سه شنبه 14 فروردین ماه 97 13:56

شگفتی در چیست؟

اي انسان که خود را از همه چیز برتر میدانی و بر هر چیز برتري میجوئی، بیا و در پذیرش ایدهها، خویشتن را برتر از آن بدان که به پرستش بتهاي رنگارنگ پردازي و تسلیم هر مکتب ناشناخته، شوي!! آري، تو برتري، برتر از آنچه میاندیشی!! حافظ برتري و اینک بیا و طلسم « اي انسان، بنده دگران مباش که خدا ترا آزاد آفریده است » : امتیاز خویش باش که علی علیهالسلام میفرماید بتپرستی را درهم شکن و زنجیر اسارت بیگانگان را از پیکر عقل خویشتن گسیختهدار تا هماي سعادت ابدي بر فراز کاخ [ هستیات جلوهگري کند. به امید آن روز [ صفحه