پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سیماى یهود در قرآن

یکشنبه 14 بهمن ماه 97 10:10

سیماى یهود در قرآن

از صدر اسلام، در کنار تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی قرآن کریم نیز به ویژه در تعالیم معصومین (ع) وجود داشت، اما در قرن چهاردهم که در واقع دوران بازگشت به قرآن و تدوین اندیشههاي دینی بود، تفسیر موضوعی جایگاه والاتري پیدا کرد با طرح در آثار مفسران بزرگی مانند علامه طباطبائی، این روش در بین قرآنپژوهان و طالبان معارف قرآنی رونق « قرآن به قرآن » تفسیر بیشتري یافت. از آغاز قرن پانزدهم، تدوین و انتشار تفاسیر موضوعی در حوزههاي علمیّه و دانشگاهها و بین مردم از استقبال زیادي برخوردار شد. و با توجه به مزایاي این روش تفسیري، انتظار میرود به تدریج در تمام سطوح گسترش یابد و معرفت به موضوعات فراوان قرآنی از این طریق بیشتر و عمیقتر گردد و بستره آن نیز افزایش یابد