امام حسین علیه السلام : مَن دَعا عَبدا مِن ضَلالَةٍ إلى مَعرِفَةِ حَقٍّ فَأَجابَهُ، كانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ كَعِتقِ نَسَمَةٍ . («هر كس انسانى را از گم راهى به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجرى مانند آزاد كردن بنده دارد» .) , مسند زيد : ص ۳۹۰ .      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سیماى یهود در قرآن

یکشنبه 14 بهمن ماه 97 10:10

سیماى یهود در قرآن

از صدر اسلام، در کنار تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی قرآن کریم نیز به ویژه در تعالیم معصومین (ع) وجود داشت، اما در قرن چهاردهم که در واقع دوران بازگشت به قرآن و تدوین اندیشههاي دینی بود، تفسیر موضوعی جایگاه والاتري پیدا کرد با طرح در آثار مفسران بزرگی مانند علامه طباطبائی، این روش در بین قرآنپژوهان و طالبان معارف قرآنی رونق « قرآن به قرآن » تفسیر بیشتري یافت. از آغاز قرن پانزدهم، تدوین و انتشار تفاسیر موضوعی در حوزههاي علمیّه و دانشگاهها و بین مردم از استقبال زیادي برخوردار شد. و با توجه به مزایاي این روش تفسیري، انتظار میرود به تدریج در تمام سطوح گسترش یابد و معرفت به موضوعات فراوان قرآنی از این طریق بیشتر و عمیقتر گردد و بستره آن نیز افزایش یابد