امام علی علیه السلام : بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛ (به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.) , غررالحكم: ج3، ص267      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سیري در کتابهاي بهائیان

یکشنبه 13 اسفند ماه 96 12:38

سیري در کتابهاي بهائیان

روش تدوین و نگارش این جزوه آن است هر چه دربارهي افکار و عقاید بهائیت نوشته میشود اقتباس از کتب رهبران و نویسندگانشان باشد تا راه انکار و سفسطه بر آنها بسته شود و اگر احیانا بهائیان روشندل و حقیقتجو که کتابهاي بهائیت را نخوانده و یا در اختیار آنها گذاشته نشده است بهتر بتوانند به گفتار رؤسا و نویسندگان و مبلغان خود پیببرند. اینک بذکر دلایلی میپردازیم تا خوانندگان گرامی دریابند بهائیان چه کتابهایی را پذیرفتهاند بعد با نقل قسمتی از مندرجات کتب مذکور ثابت میکنیم آقاي میرزا حسینعلی (بهاء) خود را خدا دانسته و پیروانش نیز او را در مقام خدایی و ربوبیت پذیرفته و میراندن و جان دادن [ را به فرمان او میدانند. عده اي پا را فراتر گذاشته و حضرت بهاء را خداآفرین خواندهاند