پیامبر اکرم (ص) : مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً له (کسی که با حب و دوستی به آل محمد بمیرد، مورد آمرزش و غفران الهی قرار می گیرد.) , مستدرک سفینه البحار،ج2ص161      

موسسه فـرق و ادیــان زاهـــدان

||| X

سقوط در دام بهائیت

سه شنبه 17 بهمن ماه 96 13:14

سقوط در دام بهائیت

بابی شد و ترتیبات » یافت، [ 1] یعنی « انحراف عقیده مذهبی » : وزیر همایون، اواخر عمر (دوران ورشکستگی سیاسی) به قول بامداد 2] و کارش (در پریشان حالی) به ] « دیگري در زندگانی او به وجود آمد و به صورت خیلی عبرت آور و تأسف انگیز درگذشت آنجا کشید که حتی قبرش بر بازماندگان مخفی ماند. قرائن تاریخی، حاکی است که تمسک وي به عباس افندي [ 3] (پیشواي پوشیده نماند که چون در » : بهائیت) روي ایمان نبود و انگیزه سیاسی داشت. آیتی، مبلغ بهائی که از آن فرقه برگشت، مینویسد تمام ادوار بهائیت، یک نفر قائم مقام وزیر همایون... بود که بر اثر جنون خمري و اغتشاش حواس، بهائی شد و بهائی شدن او هم با آن جنون، از روي عقیده مذهبی نبود، بلکه بر اثر اشتباهات سیاسی بود، لهذا لازم دانستم که شرح حال او را مختصري اشاره کنم... چه، شرح بهائی شدن قائم مقام مذکور نزد نگارنده است.